Regulamin serwisu eLotek.pl i polityka prywatności

Z dniem 01.02.2018r. eLotek.pl wstrzymuje świadczenie usług zakupu dla Użytkownika i w jego imieniu kuponów umożliwiających grę w gry liczbowe Totalizatora Sportowego.

 

(Wersja obowiązująca od 01.02.2018r.)

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu internetowego pn. „eLotek.pl.”, przez firmę Marikola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (90-602) Łodzi przy ul. Zielonej 25 lok. 45, NIP 725-205-55-82, REGON 101317753, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402534, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 złotych, zwaną dalej Marikola Sp. z o.o.

§2

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. eLotek.pl – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.elotek.pl oraz www.elotek24.pl
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzy w serwisie eLotek.pl Profil Użytkownika i zaakceptuje Regulamin serwisu.
 3. Totalizator Sportowy - Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w (03-728) Warszawie przy ul. Targowej 25, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, posiadająca NIP: 525-00-10-982, REGON: 012862749; organizator gier liczbowych.
 4. Gry liczbowe – wybrane gry liczbowe, organizowane przez Totalizator Sportowy, w których składanie zakładów udostępnia serwis eLotek.pl, tj. Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi.
 5. Profil Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w serwisie eLotek.pl
 6. Formularz gry – formularz dostępny w serwisie eLotek.pl, na podstawie którego następuje zlecenie zakładu, a następnie zakup na rzecz Użytkownika kuponu wybranej gry liczbowej.
 7. Wirtualny Portfel – integralna część serwisu eLotek.pl, służąca zabezpieczeniu indywidualnych środków finansowych na opłacenie formularza gry Użytkownika, zleceniu wypłaty środków na rachunek Użytkownika, a także postawieniu wygranych do dyspozycji Użytkownika.
 8. Opłata serwisowa – opłata na rzecz Marikola Sp. z o.o., należna z tytułu świadczenia w ramach serwisu eLotek.pl usług.
 9. Gra indywidualna – system gry w serwisie eLotek.pl, w którym Użytkownik posiada 100% udziału w wygranej.
 10. Gra grupowa – system gry w serwisie eLotek.pl, w którym poszczególni Użytkownicy typują własne liczby i łączą się ze sobą w celu wspólnej gry, a procent wygranej Użytkownika uzależniony jest od wartości złożonych przez niego zakładów w danej grupie - wygrana dzielona jest proporcjonalnie do wartości złożonych zakładów w stosunku do wartości zakładów w całej grupie, niezależnie od tego, które zakłady w grupie wygrały. System ten umożliwia grę z innymi Użytkownikami.
 11. Super Gracz – status Użytkownika, który za określone aktywności w serwisie uzbierał odpowiednią liczbę punktów. Status ten przyznawany jest Użytkownikowi na okres 30 dni, a po jego uzyskaniu uzbierane punkty zerują się i Użytkownik zbiera punkty od początku. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości punktów, status Super Gracza jest automatycznie przedłużany na kolejny okres 30 dni. Status Super Gracza premiowany jest obniżoną opłatą serwisową, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat. W przypadku wygaśnięcia statusu Super Gracza, Użytkownikowi naliczana jest standardowa opłata serwisowa. Na czas korzystania z kodów promocyjnych wstrzymane jest przyznawanie pkt. Super Gracza.
 12. Zlecenie stałe – zlecenie zakładu, które składane jest automatycznie na podstawie ustalonych przez Użytkownika kryteriów pod warunkiem posiadania przez Użytkownika wystarczających środków w Wirtualnym Portfelu. W przypadku braku wystarczających środków, stałe zlecenie zmienia status na nieaktywny i do ponownego jego włączenia potrzebna jest decyzja Użytkownika. Włączenie, ustalenie kryteriów oraz wyłączenie zlecenia stałego odbywa się poprzez Profil Użytkownika. Terminy realizacji stałych zleceń określone zostały w §6 ust. 2
 13. Aktywność - składanie przez Użytkownika zleceń internetowych zakupu dla Użytkownika kuponu wybranej gry liczbowej (Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi), za których realizację pobierana jest opłata serwisowa lub zlecenie wypłaty środków z Wirtualnego Portfela.
 14. Nieaktywny Użytkownik – Użytkownik, który w okresie 3 następujących po sobie, pełnych miesięcy kalendarzowych nie złożył żadnego zlecenia internetowego na zakup kuponu gry liczbowej, za którego realizację zostałaby pobrana opłata serwisowa lub nie dokonał zlecenia wypłaty środków z Wirtualnego Portfela.

§3

 1. Serwis eLotek.pl umożliwia Użytkownikowi składanie zleceń internetowych na zakup kuponów uczestnictwa w grach liczbowych, organizowanych przez Totalizator Sportowy.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z akceptacją regulaminów gier liczbowych Totalizatora Sportowego.
 3. Marikola Sp. z o.o. działa wyłącznie w imieniu Użytkowników serwisu.
 4. Marikola Sp. z o.o. nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Totalizatorem Sportowym, nie działa w jego imieniu, a także nie ma wpływu na regulaminy gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy, wysokości opłat i wygranych, terminy i poprawność losowań, a także nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Totalizatora Sportowego za pośrednictwo w obsłudze zakładów gier liczbowych.
 5. Użyte w serwisie znaki graficzne Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto oraz Multi Multi są własnością Totalizatora Sportowego i użyte są w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

§4

 1. Serwis eLotek.pl umożliwia zakup dla Użytkownika i w jego imieniu kuponów umożliwiających grę indywidualną oraz grę grupową w gry liczbowe Totalizatora Sportowego.
 2. W systemie gry grupowej, kupon Użytkownika przystępującego do grupy staje się własnością tej grupy, a wygrana z tego kuponu dzielona jest pomiędzy wszystkich uczestników danej grupy, proporcjonalnie do wartości złożonych zakładów w stosunku do wartości zakładów w całej grupie. Po przystąpieniu do grupy, Użytkownik nie ma możliwości wycofania się z niej i zmiany systemu gry na grę indywidualną.

§5

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu eLotek.pl jest Marikola Sp. z o.o.
 2. Wszelkie dane Użytkownika, niezbędne do korzystania z serwisu eLotek.pl, są przekazywane Marikola Sp. z o.o. za pomocą Profilu Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w przypadkach opisanych w §7 ust. 6 i 7, Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Marikola Sp. z o.o.  drogą mailową skanu dowodu osobistego.
 3. Marikola Sp. z o.o zobowiązuje się do:
 • a) ochrony danych osobowych klientów,
 • b) zabezpieczenia tychże danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 • c) przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem.

   4.  Baza danych osobowych Użytkowników serwisu eLotek.pl jest zgłoszona w GIODO.

§6

 1. Usługi świadczone przez Marikola Sp. z o.o. w ramach serwisu eLotek.pl obejmują: zakup dla Użytkownika kuponu wybranej gry liczbowej (Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi), zgodnie ze złożonym przez Użytkownika na formularzu gry zleceniem, jego przechowanie, a także sprawdzenie, czy na danym kuponie wytypowano zwycięskie liczby, a jeśli tak – przekazanie wygranej lub kuponu Użytkownikowi.
 2. W serwisie eLotek.pl Użytkownik ma możliwość złożenia zlecenia na gry liczbowe (Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi), odbywające się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 21:40.
 3. Zlecenia na udział w danej grze w dniu losowania mogą być składane jedynie do godziny określonej w serwisie. Zlecenia złożone po tym czasie będą uczestniczyć w kolejnym losowaniu danej gry liczbowej.
 4. Zakup kuponu jest możliwy wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego i opłaconego formularza gry.
 5. Do opłaty za pojedynczy zakład na danym formularzu gry, każdorazowo doliczana jest opłata serwisowa, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. Opłata serwisowa uzależniona jest od: typu gry, ilości zakładów oraz statusu gracza, przy czym wyróżnia się status normalny (podstawowe stawki opłaty serwisowej) oraz status Super Gracza (obniżone stawki opłaty serwisowej).
  Taryfa cenowa
 6. Opłaty za kupon wraz z opłatą serwisową na rzecz MarikolaSp z o.o. za świadczenia w ramach serwisu eLotek.pl usług, Użytkownik uiszcza przy użyciu Wirtualnego Portfela.
 7. W przypadku dokonywania przez Użytkownika serwisu eLotek.pl wypłat środków z wykorzystaniem serwisu Skrill, Użytkownik powinien wysłać dyspozycję przelewu wraz z danymi do wykonania przelewu na adres kontakt@elotek.pl. Koszt przekazania wygranych na konto Skrill ponosi Użytkownik i wynosi 1% od wartości przelewu.
 8. W przypadku dokonywania przez Użytkownika serwisu eLotek.pl wypłat środków niepochodzących z wygranych, Marikola Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami księgowania tych środków w Wirtualnym Portfelu Użytkownika, wynoszącymi 1,90% kwoty każdorazowej wpłaty. Koszty te zostaną potrącone z kwoty środków, zleconej przez Użytkownika do wypłaty.
 9. Brak wystarczających środków w Wirtualnym Portfelu, uwzględniających opłatę za kupon wybranej gry liczbowej oraz opłatę serwisową, uniemożliwia złożenia zlecenia na zakup przez Marikola Sp. z o.o. kuponu, zarówno w systemie pojedynczych zakładów, jak i zleceń stałych.
 10. Serwis eLotek.pl nie umożliwia składania zleceń na grę w systemie „chybił trafił” bezpośrednio w kolekturze Totalizatora Sportowego. Użytkownik ma możliwość losowego typowania liczb przy wypełnianiu formularza gry w serwisie i na tej podstawie zostanie zakupiony kupon wybranej gry liczbowej.
 11. Kupony gry, zakupione zgodnie z wypełnionym w serwisie eLotek.pl formularzem gry, są skanowane i udostępniane do wglądu Użytkownikom serwisu. Użytkownik, w celu potwierdzenia prawidłowości typowań przekazanych na formularzu gry a występującymi na zeskanowanym kuponie, powinien każdorazowo zapoznać się ze swoim zeskanowanym kuponem przed losowaniem.
 12. W przypadku wystąpienia niezgodności między typowaniami przekazanymi na formularzu gry a występującymi na zeskanowanym kuponie, które zostaną przez Użytkownika zgłoszone zarówno przed losowaniem jak i po, uiszczona przez Użytkownika opłata za kupon oraz opłata serwisowa jest zwracana Użytkownikowi i powiększa saldo środków, dostępnych w Wirtualnym Portfelu Użytkownika.
 13. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej (np. klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, zakłócenie w systemach transportu, energetyki lub zaopatrzenia, awaria systemu lub sprzętu obsługującego serwis eLotek.pl), uniemożliwiającej zakup kuponu w kolekturze Totalizatora Sportowego, zgodnie z prawidłowo wypełnionym i opłaconym formularzem gry, uiszczona przez Użytkownika opłata za kupon oraz opłata serwisowa jest zwracana Użytkownikowi i powiększa saldo środków, dostępnych w Wirtualnym Portfelu Użytkownika. O zaistnieniu takiej sytuacji Użytkownik powiadamiany jest drogą mailową przed losowaniem, w którym udział miał wziąć kupon i nie przysługuje mu z tego tytułu prawo do reklamacji. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających wysłanie informacji drogą mailową przed losowaniem, zastrzega się możliwość wysłania powiadomienia niezwłocznie po zaprzestaniu występowania tych zdarzeń, przy czym Marikola sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego dokonania ww. czynności
 14. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, siły wyższej lub niecelowych błędów ludzkich związanych z działalnością operacyjną Spółki, Marikola Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub roszczenia Klientów. O zaistnieniu wyżej wymienionych zdarzeń Marikola Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi Użytkowników, których skutki tych zdarzeń mogą bezpośrednio dotyczyć.
 15. Kupon jest własnością Użytkownika, z zastrzeżeniem §6 ust. 17, i jest przechowywany przez Marikola Sp. z o.o. przez 67 dni od daty ostatniego losowania, w którym bierze udział. Po tym czasie kupon jest niszczony.
 16. Użytkownik może wystąpić do Marikola Sp. z o.o. o wydanie swojego kuponu, w okresie jego przechowywania, pod warunkiem, że kupon nie został przekazany Totalizatorowi Sportowemu w celu odbioru wygranej Użytkownika przez Marikola Sp. z o.o. Zwrot kuponu, z zastrzeżeniem §7  ust. 5 i 6, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, na koszt Użytkownika.
 17. Kupon, biorący udział w grze w systemie gry grupowej, jest własnością grupy.
 18. Zwrot kuponu, będącego własnością grupy, odbywa się na zasadach określonych w §6 ust. 16, z zastrzeżeniem, iż Marikola Sp. z o.o. przekazuje kupon przedstawicielowi grupy, tj. Użytkownikowi, będącemu uczestnikiem danej grupy, któremu pozostali uczestnicy udzielili pełnomocnictwa do odbioru kuponu. Zwrot kuponu jest możliwy pod warunkiem, że kupon nie został przekazany Totalizatorowi Sportowemu w celu odbioru wygranej Użytkowników będących uczestnikami danej grupy przez Marikola Sp. z o.o.
 19. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

§7

 1. Marikola Sp. z o.o., w ramach świadczonych przez serwis eLotek.pl usług, dokonuje sprawdzenia zakupionych dla Użytkowników kuponów.
 2. W przypadku wystąpienia wygranej, Użytkownik zostaje poinformowany o tym fakcie drogą mailową oraz poprzez powiadomienie w Profilu Użytkownika.
 3. Wygrane poniżej 2 280 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych są przekazywane do dyspozycji Użytkownika w Wirtualnym Portfelu w ciągu 1 dnia roboczego od losowania, w którym brał udział zwycięski kupon.
 4. Wygrana zaksięgowana w Wirtualnym Portfelu, powiększa stan dostępnych środków i może zostać wykorzystana do składania kolejnych zakładów. Użytkownik może także, z poziomu Profilu Użytkownika, złożyć dyspozycję przekazania środków z Wirtualnego Portfela na wskazany przez niego rachunek bankowy. Marikola Sp. z o.o. zobowiązuje się do weryfikacji i zatwierdzenia dyspozycji przelewu w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 4 dni roboczych.
 5. W przypadku wygranej o wartości co najmniej 2 280 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych, Marikola Sp. z o.o. przekazuje kupon Użytkownikowi, w celu samodzielnego odbioru wygranej. W takim przypadku, Marikola Sp. z o.o. kontaktuje się z Użytkownikiem drogą mailową, w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem kuponu. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania drogą mailową skanu dowodu osobistego. Zwrot kuponu o wartości wygranej 2 280 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych do wartości 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych odbywa się poprzez wysłanie Użytkownikowi kuponu kurierem na koszt Użytkownika. Koszt wysłania kuponu kurierem wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.Zwrot kuponu o wartości wygranej powyżej 20.000 zł odbywa się notarialnie na koszt Użytkownika, we wskazanej przez Marikola Sp. z o.o. Kancelarii Notarialnej. Koszt sporządzenia aktu notarialnego przy grze indywidualnej wynosi 350 zł.
 6. W przypadku, gdy wygrana z pojedynczego zakładu gry grupowej wyniesie co najmniej 2 280 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych, formalności związane z odbiorem wygranej z Totalizatora Sportowego leżą po stronie Marikola Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że jej przekazanie uczestnikom wymaga przesłania przez Użytkowników skanów dowodów osobistych, sporządzenia aktu notarialnego, wskazującego kwotę wygranej danego uczestnika grupy oraz numer konta bankowego, na który ma zostać przekazana wygrana, jako dokumentu wymaganego przez Totalizator Sportowy do wypłaty wygranej z jednego kuponu dla większej ilości graczy. Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt uczestników grupy, we wskazanej przez Marikola Sp. z o.o. Kancelarii Notarialnej.
 7. Marikola Sp. z o.o. dopuszcza inny, niż wskazany w §7 ust. 6, sposób przekazania wygranej, zgodnie z propozycją uczestników grupy, jednak każdy z takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie. Ponadto Użytkownicy grupy są zobowiązani zgłosić Marikola Sp. z o.o. swoją propozycję w ciągu 14 dni od dnia losowania, a zgodę na zaproponowaną formę wypłaty wygranej muszą wyrazić wszyscy uczestnicy grupy.

§8

 1. W przypadku braku aktywności Użytkownika przez 3 następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe, Marikola Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia nieaktywnego Użytkownika opłatą za brak aktywności w wysokości 3 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy braku aktywności. Opłata będzie pobierana z góry z Wirtualnego Portfela Użytkownika aż do wyczerpania środków w Wirtualnym Portfelu. Po wyczerpaniu środków w Wirtualnym Portfelu Użytkownika opłata nie będzie pobierana.
 2. Każdy Użytkownik, któremu ma być naliczona opłata, na 30 przed zmianą statusu na nieaktywnego Użytkownika zostanie powiadomiony drogą mailową o możliwości naliczenia i pobrania przez Marikola Sp. z o.o. opłaty za brak aktywności z zastrzeżeniem, że złożenie zlecenia internetowego na zakup dla Użytkownika kuponu gry liczbowej, za którego realizację pobrana zostanie opłata serwisowa, spowoduje przerwanie biegu okresu braku aktywności.
 3. Po naliczeniu opłaty o której mowa w ust. 1, będzie ona widoczna dla Użytkownika w jego Wirtualnym Portfelu jako „opłata administracyjna”. Zostanie także wystawiony paragon, dostępny w formacie PDF.
 4. W przypadku złożenia przez nieaktywnego Użytkownika zlecenia internetowego na zakup dla Użytkownika kuponu wybranej gry liczbowej (Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi), za których realizację pobrana będzie opłata serwisowa, okres 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, biegnie na nowo.

 

§9

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Marikola Sp. z o.o. drogą mailową na adres: reklamacje@elotek.pl.
 2. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Marikola Sp. z o.o., choć eLotek.pl dołoży wszelkich starań, aby czas ten był krótszy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z wykonaną usługą ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 5. Użytkownik będzie otrzymywał od Marikola Sp. z o.o. informacje o dostępnych funkcjonalnościach serwisu, a także o zmianach tych funkcjonalności. Informacje te będę przekazywane Użytkownikom w formie elektronicznej, na adres e-mail zarejestrowany w serwisie eLotek.pl
 6. Serwis eLotek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wiadomość w formie elektronicznej, na adres e-mail zarejestrowany w serwisie eLotek.pl
 7. W przypadku braku akceptacji aktualnie obowiązującej treści Regulaminu, Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto Użytkownika

§10

 1. Marikola Sp. z o.o. jako właściciel i administrator serwisu www.elotek.pl (dalej w treści niniejszej polityki zwanego „Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

      6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

      7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

      8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

      9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

     10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

     11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.